Algemene voorwaarden

Laatst geüpdatet: 10 augustus 2023

Definities

 1. Algemene Voorwaarden: Hiermee wordt verwezen naar onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Dienst(en): Dit verwijst naar de diensten zoals beschreven in de Overeenkomst tussen beide partijen.
 3. Gebrek: Een situatie waarin niet wordt voldaan aan de vastgestelde specificaties.
 4. Intellectuele Eigendomsrechten: Dit omvat diverse rechten met betrekking tot intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en knowhow-rechten.
 5. Nick van Maaren, gevestigd aan Zwanenbloem 57, 6661 LZ Elst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91017408.
 6. Producten: Alle producten die worden beschreven in de Overeenkomst tussen beide partijen.
 7. Offerte: Een schriftelijk aanbod van Nick van Maaren.
 8. Opdrachtgever: Dit verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf met Nick van Maaren een Overeenkomst heeft afgesloten.
 9. Oplevering: Het moment waarop de oplevering plaatsvindt, komt na goedkeuring van de Opdrachtgever, na ingebruikname door de Opdrachtgever, of na kennisgeving aan de Opdrachtgever, waarbij na in kennisstelling binnen zeven (7) dagen geen reactie is ontvangen.
 10. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Nick van Maaren en de Opdrachtgever, waarbij Nick van Maaren zijn Diensten aan de Opdrachtgever levert. De Algemene Voorwaarden maken hier onlosmakelijk onderdeel van uit.
 11. Overmacht: Een situatie waarin een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, en deze niet te wijten is aan zijn schuld, noch aan enige wettelijke bepaling, rechtshandeling of algemeen aanvaarde normen.
 12. Partij(en): Hiermee worden zowel Nick van Maaren als de Opdrachtgever, afzonderlijk of gezamenlijk, bedoeld.
 13. Vertrouwelijke Informatie: Niet-publieke informatie gerelateerd aan een Partij, informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze vertrouwelijk is of die, gezien de aard van de informatie of de omstandigheden van bekendmaking, als vertrouwelijk moet worden behandeld.
 14. Werknemer: Een persoon die in dienst is van een van de Partijen, of die op opdrachtbasis werkzaamheden uitvoert voor de betreffende Partij.
 15. Zakelijke Klant: Dit verwijst naar de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Identiteit van de Opdrachtnemer

 • Naam (Opdrachtnemer): Nick van Maaren
 • Vestigingsadres: Zwanenbloem 57, 6661 LZ
 • Postadres: Zwanenbloem 57, 6661 LZ
 • Telefoonnummer: +31 640589189
 • E-mailadres: info@nickvanmaaren.nl
 • BTW-nummer: NL004859616B53
 • KVK-nummer: 91017408

Nick van Maaren handelt ook onder de volgende namen: Dash Forward en Dash Digital.

Toepasselijkheid en interpretatie

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Nick van Maaren.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Partijen.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 4. Indien Opdrachtgever de gelding van de Algemene Voorwaarden in eerdere Overeenkomsten met Nick van Maaren heeft aanvaard zijn de Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Nick van Maaren.
 5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Nick van Maaren zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van veertien (14) dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte en het voldoen aan de daarbij door Nick van Maaren gestelde voorwaarden.
 3. Een aanbod wordt (in ieder geval) verondersteld te zijn aanvaard, als aan de Overeenkomst uitvoering wordt gegeven zonder tegenspraak. Een aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Nick van Maaren de uitvoering starten op de overeengekomen datum, zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen specifieke datum voor uitvoering is afgesproken, zal Nick van Maaren direct aan de slag gaan met de uitvoering.
 2. Als het niet mogelijk is om binnen de afgesproken termijn te leveren, zal Nick van Maaren de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. In het geval van een zakelijke klant wordt verwacht dat zij akkoord gaan met een nieuwe leverdatum.
 3. De Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft met betrekking tot de Diensten die Nick van Maaren levert voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich om alles te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Met name dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, zoals aangegeven door Nick van Maaren of redelijkerwijs verwacht kunnen worden, tijdig aan Nick van Maaren worden verstrekt.
 5. Als een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Nick van Maaren het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die deze derden uitvoeren in het kader van de Overeenkomst. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze derden geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
 6. Nick van Maaren is niet verplicht om werkzaamheden te laten uitvoeren door derden die door de Opdrachtgever zijn aangewezen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en die zijn voorgeschreven door of namens de Opdrachtgever, of door een leverancier die door de Opdrachtgever is aangewezen. Tevens is de Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele niet-levering of vertraging in de levering van deze goederen.

Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst wordt bepaald in de Overeenkomst zelf. Als er geen specifieke duur is opgenomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van drie (3) maanden. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een maand telkens tot het moment van opzegging.
 2. De Zakelijke Klant kan de Overeenkomst op elk moment tussentijds opzeggen, met een opzegtermijn van één maand.
 3. In geval van opzegging is de Opdrachtgever verplicht het volledige bedrag te betalen, verminderd met de besparingen die voortvloeien uit de opzegging voor Nick van Maaren. Nick van Maaren zal het reeds voltooide werk opleveren. Als de prijs afhankelijk is van de werkelijke kosten die Nick van Maaren heeft gemaakt, wordt de prijs die de Opdrachtgever verschuldigd is berekend op basis van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Nick van Maaren zou hebben gemaakt over het gehele werk. Deze bedragen blijven verschuldigd na beëindiging van de Overeenkomst en zijn onmiddellijk opeisbaar vanaf de dag van opzegging.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Overeenkomst op elk moment op te schorten of te beëindigen als:
  1. De Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een essentiële verplichting;
  1. De Opdrachtgever failliet is verklaard;
  1. De Opdrachtgever surseance van betaling heeft gekregen;
  1. De onderneming van de Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
 6. Verplichtingen die van nature bedoeld zijn om na het einde van de Overeenkomst van kracht te blijven, blijven onverminderd gelden en zijn van toepassing op de Opdrachtgever en zijn rechtsopvolgers.

Prijs en betaling

 1. De Opdrachtgever dient het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst aan Nick van Maaren te betalen.
 2. Alle prijzen genoemd door Nick van Maaren zijn in euro's, tenzij anders vermeld.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen genoemd door Nick van Maaren exclusief omzetbelasting (btw) en andere overheidsheffingen.
 4. Elke factuur moet binnen veertien (14) dagen worden betaald.
 5. Alle in de Overeenkomst van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
 6. Indien een prijs is gebaseerd op onjuiste gegevens verstrekt door de Opdrachtgever, heeft Nick van Maaren het recht de prijs aan te passen, zelfs nadat de Overeenkomst is afgesloten.
 7. Als de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal Nick van Maaren hem op de hoogte stellen van de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling krijgt de Opdrachtgever een termijn van veertien (14) dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 8. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente, verplicht om de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden, inclusief kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 9. Als een factuur niet binnen de betalingstermijn is betaald, heeft Nick van Maaren het recht om de werkzaamheden voor de volgende maand of andere vervolgwerkzaamheden onmiddellijk op te schorten totdat alle openstaande facturen zijn betaald.
 10. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt, wordt ontbonden of indien het faillissement wordt verleend.
 11. Nick van Maaren heeft het recht om binnen de wettelijke grenzen te onderzoeken of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals alle relevante feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde uitvoering van de Overeenkomst. Indien op basis van dit onderzoek goede redenen bestaan om de Overeenkomst niet aan te gaan, heeft Nick van Maaren het recht om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden aan de uitvoering van de Overeenkomst.
 12. Nick van Maaren behoudt het recht om de tarieven eens per jaar te herzien. Elke wijziging van de tarieven van meer dan 3% zal ten minste twee maanden voorafgaand aan de wijziging aan de Opdrachtgever worden meegedeeld. Prijsverhogingen van 3% of minder kan Opdrachtnemer zonder instemming van Opdrachtgever maximaal één keer per jaar doorvoeren in de maand januari. Bij prijsverhogingen van meer dan 3% heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de nieuwe prijzen in werking zullen treden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Nick van Maaren aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van Nick van Maaren zolang Nick van Maaren geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever dient alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst tijdig en nauwkeurig aan Nick van Maaren te verstrekken. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
 2. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, zorgt de Opdrachtgever tijdig voor gratis toegang tot het terrein, gebouw of de locatie waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden. De Opdrachtgever stelt een geschikte ruimte ter beschikking inclusief eventueel benodigde (nuts)voorzieningen zoals elektriciteit, water, gas, telecom, of rioleringsaansluiting, die kosteloos gebruikt kunnen worden door Nick van Maaren.
 3. De Opdrachtgever verleent alle noodzakelijke autorisaties aan Opdrachtnemer om de werkzaamheden uit te voeren, inclusief machtigingen om accounts bij zoekmachines en sociale media platforms aan te maken.
 4. De Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte te stellen van relevante feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Opdrachtnemer mag de Opdrachtgever gedurende de Overeenkomst geen opdracht aan een derde verstrekken voor werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met die van Opdrachtnemer.
 6. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen belemmeren of verhinderen.
 7. De kosten voor advertenties en communicatie komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. De Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle gegevens, teksten, afbeeldingen of andere informatie die aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 9. Samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens die door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gemaakt, worden geacht te zijn gecontroleerd en aanvaard door de Opdrachtgever, tenzij er binnen veertien (14) dagen na publicatie schriftelijk melding wordt gemaakt van gewenste wijzigingen.
 10. De Opdrachtgever garandeert dat het materiaal dat aan Opdrachtnemer wordt verstrekt geen inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten.
 11. De Opdrachtgever is op de hoogte van het beleid van derden, zoals Google, Microsoft, Facebook, Instagram en LinkedIn, en is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele schendingen van dit beleid.

Meerwerk

 1. Elke wijziging in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van omstandigheden die een andere uitvoering noodzakelijk maken, wordt beschouwd als meerwerk, indien dit extra kosten met zich meebrengt. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het meerwerk.
 2. Indien er meerwerk wordt verricht op verzoek of met toestemming van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever het meerwerk vergoeden. Nick van Maaren behoudt zich het recht voor om aan een dergelijk verzoek te voldoen of om in onderhandeling te treden.
 3. De Opdrachtgever erkent dat meerwerk vertraging kan veroorzaken bij de oplevering van de diensten, zelfs als er een afgesproken opleveringstijdstip is. De Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding als gevolg van deze vertraging.
 4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst behoefte aan meerwerk voordoet, geeft dit de Opdrachtgever geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Nick van Maaren zullen worden beschouwd als meerwerk. Nick van Maaren zal de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Levering en levertijd

 1. De leveringstermijnen die door Nick van Maaren worden genoemd, zijn slechts indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij beide partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Nick van Maaren behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij de Opdrachtgever. Eventueel gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.
 3. Nick van Maaren behoudt het eigendom van alle producten totdat de Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Nick van Maaren heeft voldaan, inclusief eventuele verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen die Nick van Maaren aan de Opdrachtgever verstrekt, blijven eigendom van Nick van Maaren.
 2. De Opdrachtgever zal geen acties ondernemen die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Nick van Maaren en/of haar licentiegevers, waaronder maar niet beperkt tot het zonder toestemming volledig of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het eerdergenoemde materiaal. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat elk ongeoorloofd gebruik of handelen in strijd is met de Overeenkomst en de geldende wetgeving.

Geheimhouding

 1. Tijdens en na de uitvoering van de Overeenkomst zullen beide Partijen verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd of expliciet is aangemerkt als vertrouwelijk door een van de Partijen. Deze verplichting wordt tevens opgelegd aan hun werknemers en aan derden die zij inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging, en blijft geldig zolang de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 3. Indien de Opdrachtgever deze bepaling betreffende geheimhouding overtreedt, verbeurt deze een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00, onverminderd het recht op eventuele verdere schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

 1. Deze bepaling is enkel van toepassing op de Zakelijke Klant.
 2. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst zijn niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nick van Maaren.
 3. Nick van Maaren zal zich inspannen om de Overeenkomst zorgvuldig uit te voeren. Echter, het uiteindelijke gebruik van het geleverde is buiten de invloed van Nick van Maaren. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
 4. Bij de oplevering van de Overeenkomst is Nick van Maaren niet langer aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op dat moment al had ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 5. De totale aansprakelijkheid van Nick van Maaren voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een aantoonbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of door onrechtmatig handelen van Nick van Maaren, zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden, is beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst overeengekomen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 5.000,00 voor elke gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen.
 6. Onder directe schade vallen alleen de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, de eventuele redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Nick van Maaren te corrigeren, en redelijke kosten om verdere schade te voorkomen of te beperken, op voorwaarde dat de Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben bijgedragen aan het beperken van de directe schade.
 7. Nick van Maaren is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, schade door gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade door verlies van gegevens, schade door overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade door het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Opdrachtgever, of schade door inlichtingen of adviezen van Nick van Maaren waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst.
 8. Voor het recht op schadevergoeding moet de Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen één (1) maand na het ontstaan ervan, schriftelijk melden aan Nick van Maaren.
 9. De aansprakelijkheid van Nick van Maaren voor een aantoonbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat alleen als de Opdrachtgever Nick van Maaren schriftelijk in gebreke stelt, met een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn voor herstel, en Nick van Maaren blijft na deze termijn in gebreke.
 10. De Opdrachtgever vrijwaart Nick van Maaren en vergoedt eventuele aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en alle financiële gevolgen die daarmee samenhangen.
 11. Nick van Maaren kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst als gevolg van overmacht. Nick van Maaren is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.
 12. Onder overmacht vallen onder andere storingen in publieke infrastructuur, gebreken in door de Opdrachtgever voorgeschreven zaken, apparatuur of software, onbeschikbaarheid van werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 13. Als een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. In dat geval wordt hetgeen al is gepresteerd in verhouding afgerekend, zonder verdere verplichtingen over en weer.
 14. Opdrachtnemer biedt geen garanties met betrekking tot de geleverde of nog te leveren prestaties, informatie, adviezen en/of diensten in het kader van de opdracht.
 15. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en documenten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) veroorzaakt wordt door onjuiste, onvolledige, misleidende en/of onwettige gegevens, documenten of uitgewerkte ontwerpen die door de Opdrachtgever worden verstrekt. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle claims in verband hiermee.

Specifieke bepalingen online adverteren

 1. De aangeboden diensten op het gebied van online adverteren, waaronder adverteren op Google, Microsoft Ads en Social Media Advertising platformen, vallen onder een inspanningsverplichting en niet onder een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren met het beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer zal zich inzetten om de werkzaamheden op een juiste en zorgvuldige manier uit te voeren en de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen, met als doel een bruikbaar resultaat voor de Opdrachtgever te bereiken. Het is echter niet gegarandeerd dat de werkzaamheden altijd het gewenste resultaat van de Opdrachtgever zullen behalen.
 2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor en niet aansprakelijk voor handelingen die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen, hierbij speciaal refererend naar Google, Microsoft, Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok.
 3. Advertentiekosten bij online adverteren worden rechtstreeks aan derden partijen voldaan, tenzij anders afgesproken, hierbij speciaal refererend naar Google, Microsoft, Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok.
 4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig betalen van facturen van Google (of andere advertentieplatforms). Op geen enkel moment zal Opdrachtnemer deze facturen voorschieten of namens de Opdrachtgever betalingen aan derden verrichten.
 5. Vooraf komen partijen het aantal benodigde uren overeen, waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen wat het geval kan zijn wanneer er gekozen wordt voor een samenwerking op nacalculatie. Wanneer de werkzaamheden gedurende de overeenkomst niet binnen de afgesproken uren blijken meer te kunnen worden uitgevoerd, en er dus sprake is van structureel meerwerk, komen partijen opnieuw het aantal te besteden uren overeen.
 6. De overeengekomen maandelijks terugkerende uren kunnen niet worden opgepot. Wanneer Opdrachtnemer de uren niet kan maken c.q. de afgesproken werkzaamheden niet kan uitvoeren, dan vervallen deze aan het begin van de nieuwe kalendermaand.
 7. Wanneer het media- of advertentiebudget gedurende de overeenkomst significant wijzigt, kan dit van invloed zijn op het aantal benodigde te besteden uren, om het budget op de juiste manier te kunnen besteden en het account conform overeenkomst te kunnen beheren.
 8. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet naleven door de opdrachtgever van voorschriften en richtlijnen van zoekmachines, Social Media platformen en/of andere bedrijven of instanties.
 9. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het beleid van zoekmachines of van Social Media platformen dan wel uit handhaving van dit beleid.
 10. Het is mogelijk dat Opdrachtnemer wegens onderhoud aan of update van een systeem, website of programmatuur tijdelijk geen werkzaamheden kan uitvoeren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een dergelijke tijdelijke onderbreking.
 11. Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Opdrachtnemer opgeleverde werk, sluit Opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid uit.
 12. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Opdrachtnemer, maakt.
 13. Opdrachtnemer kan door de Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever.
 14. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

Overige

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd aan derden, waaronder via haar website(s) en Social Media, mede te delen wie haar Opdrachtgevers zijn, tenzij vooraf anders overeengekomen. Hieronder wordt mede begrepen alle commerciële uitingen, zoals advertenties.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd resultaten geanonimiseerd en uitgedrukt in percentages met derden en in commerciële communicatie te delen.
 3. Tenzij anders overeengekomen behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om ontwerpen, beeldmerken, modellen, methodieken, teksten en andere producten die Opdrachtnemer gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld en/of deel uitmaken van de offerte of de uitvoering van de opdracht te gebruiken voor eigen marketing en voor vervolgopdrachten voor zowel Opdrachtgever als andere bestaande of toekomstige Opdrachtgevers van Opdrachtnemer.
 4. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dienen telkens ten spoedigste aan Opdrachtnemer gemeld te worden, zodat mogelijke gebreken zo spoedig mogelijk hersteld kunnen worden. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Nick van Maaren behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via https://www.nickvanmaaren.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Nick van Maaren kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nick van Maaren gevestigd is.
 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "schriftelijk" ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaan.
 4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden. In dat geval zullen de Partijen een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de oorspronkelijke bedoeling van de nietige bepaling, binnen de grenzen van wat juridisch toelaatbaar is.
 5. Nick van Maaren heeft het recht om zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Nick van Maaren of de bedrijfsactiviteiten van Nick van Maaren overneemt.

Naam: Nick van Maaren
Adres: Zwanenbloem 57, 6661 LZ Elst
E-mail: info@nickvanmaaren.nl
Website: https://www.nickvanmaaren.nl
KVK-nummer: 91017408
BTW-nummer: NL004859616B53

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.